Nowoczesna
platforma do zarządzania energią
dla społeczności energetycznych
Bądź gotowy do zmiany
Stoimy u progu rewolucji energetycznej. W systemie energetycznym zaczyna dominować wytwarzanie energii ze źródeł odnawialnych, masowa elektryfikacja transportu i ogrzewania. Natomiast starzejąca się infrastruktura stanowi wyzwanie dla zapewnienia ciągłości i stabilności dostaw energii. Coraz większa świadomość ekologiczna społeczeństw i coraz ostrzejsze wymagania dotyczące ochrony środowiska przyczyniają się do odejścia od paliw kopalnych. Rosnąca liczba źródeł OZE, z jednej strony wspomaga konwencjonalne źródła energii, z drugiej ze względu na produkcję wymuszoną stwarza wyzwania dla utrzymania stabilności systemu. Energetyka wymaga zmiany, która nie będzie możliwa bez inteligentnej infrastruktury i odpowiedniej technologii. Dlatego stworzyliśmy besmart.energy.
Obecny system energetyczny jest wysokoemisyjny oraz scentralizowany, co oznacza, że wytwarzanie energii skupione jest w kilku miejscach w kraju. Energia elektryczna przesyłana jest przez rozległą sieć przesyłu i dystrybucji, a to niesie ze sobą duże straty energii. Potencjalna awaria sieci lub źródła wpływa na duży obszar, a rosnące koszty utrzymania systemu przyczyniają się do coraz wyższych rachunków za energię.

Energetyka jutra to rozproszone systemy, bazujące na OZE i magazynowaniu energii.
Energetyka w modelu rozproszonym bazuje na zbiorze mikrosieci. Odbiorcy energii mogą być jednocześnie producentami (prosumentami). Dąży się do zmniejszenia kosztów, ryzyka i intensywności emisji pyłów i gazów cieplarnianych, niwelowane są straty energii, bo ta wytwarzana jest lokalnie i konsumowana lokalnie.
Główne funkcje besmart.energy
Gromadzenie danych z urządzeń pomiarowych w czasie rzeczywistym
Przewidywanie zużycia i produkcji w oparciu o analizę danych i numeryczny model pogody
Zarządzanie poborem i magazynowaniem energii oraz bilansowanie dostaw
Rozliczanie użytkowników w wielu taryfach w tym w/g. stawek dynamicznych
Zarządzanie siecią, wizualizacja stanu sieci i rozpływu energii, raportowanie
Dla kogo przeznaczony jest besmart.energy
dla producentów energii
dla konsumentów/ prosumentów energii
dla społeczności energetycznych
dla mikrosieci
dla operatorów
besmart.energy to narzędzie, które pozwala producentom energii na monitoring i analizę pracy źródeł OZE. Platforma współpracuje z wieloma typami falowników solarnych i inteligentnych liczników energii pozwalając na zaawansowaną analizę danych i na kontrolę efektywności pracy źródeł OZE. Dzięki wbudowanej prognozie pogody wysokiej dokładności możliwe jest prognozowanie produkcji z farm PV lub wiatrowych i generowanie wymaganych prawem raportów. Narzędzie umożliwia analizę i monitorowanie pracy wielu farm zobrazowanych na podkładzie mapowym co pozwala na łatwy monitoring pracy i planowanie dla wielu farm PV lub WTG.
System besmart.energy daje szereg korzyści zarówno prosumentom jak i konsumentom energii. Dzięki wykorzystaniu sztucznej inteligencji system uczy się zachowań klienta i na ich postawie przewiduje przyszłe zdarzenia, takie jak np. profil zużycia, cenę rachunków za energię, potencjalne awarie itd. Dzięki modułowi prognozy pogody system potrafi przewidzieć ilość produkcji energii z OZE i ceny energii.

System pozwala także na przeprowadzenie analiz, korzystnych z punktu widzenia danego podmiotu, np. opłacalność zakupu magazynu energii itp. Platforma umożliwia bieżące monitorowanie zużycia energii, a także kontrolę jej jakości. W przyszłości system zostanie rozbudowany o rekomendacje pozwalające na jak najbardziej optymalne korzystanie z energii nastawione na jak największy udział wykorzystania energii z OZE.
Platforma besmart.energy pozwala wspólnotom energetycznym takim jak klastry energii czy spółdzielnie energetyczne na bilansowanie energii i podnoszenie współczynnika autokonsumpcji a co za tym idzie obniżenie kosztów energii elektrycznej dla swoich członków. Dzięki wbudowanej prognozie pogody wysokiej dokładności, możliwe jest przewidywanie produkcji z farm PV lub wiatrowych. Algorytmy sztucznej inteligencji dają możliwość predykcji zapotrzebowania na energię przez członków wspólnoty energetycznej a w konsekwencji aktywne sterowanie stroną popytową.

Platforma w niedługim czasie zostanie wzbogacona o moduł pozwalający na rozliczenia wewnętrzne członków spółdzielni energetycznych i możliwości wysyłania komunikatów z prognozą ceny energii, tak by sterować zapotrzebowaniem na energię wewnątrz wspólnoty. Platforma współpracuje z wieloma typami falowników solarnych i inteligentnych liczników energii pozwalając na zaawansowaną analizę danych pozwalając na kontrolę efektywności pracy źródeł OZE.
Platforma besmart.energy pozwala na monitorowanie i analizę pracy poszczególnych elementów mikrosieci: źródeł OZE, odbiorów. Dzięki odwzorowaniu infrastruktury i połączeń kablowych na podkładzie mapowym możliwe jest zarządzanie topologią sieci na niskim napięciu. Możliwa jest analiza prądów rozpływu i wykrywanie anomalii. Predykcje zapotrzebowania na energię wewnątrz mikrosieci, precyzyjna prognoza produkcji ze źródeł OZE, predykcja cen na giełdzie energii pozwala na optymalizację zarządzania mikrosiecią.

W przypadku sieci typu on-grid i rozliczeń w taryfach dynamicznych kluczowe jest zestawienie prognozowanych cen energii na TGE z kosztami generacji z dostępnych jednostek wytwórczych oraz ładowanie/rozładowywanie magazynu energii w odpowiednich okresach. Mogą zostać wykorzystane dobowe różnice cen energii przez zakup i magazynowanie energii, gdy ceny są najniższe oraz rozładowywanie magazynu w celu sprzedaży energii, kiedy jej cena jest najwyższa. Możliwa też jest kompensacja pobieranej szczytowej mocy czynnej, która polega na rozładowywaniu magazynu energii w celu obniżenia zapotrzebowania na moc z sieci dystrybucyjnej, kiedy występuje zagrożenie przekroczenia określonej maksymalnej mocy umownej. Możliwe jest również zwiększenie opłacalności pracy mikrosieci z magazynem energii przez uczestnictwo w programach DSR (Demand Side Response – program redukcji mocy na żądanie).
Platforma besmart.energy jest skalowalna i dzięki budowie modułowej spełnia wymagania różnej wielkości Operatorów Sieci Dystrybucyjnej (OSD i OSDn). Posiada moduły odpowiedzialne za dwukierunkową komunikację z infrastrukturą pomiarową, pozwalające na akwizycję danych oraz parametryzację liczników energii elektrycznej, jak również zarządzające danymi pomiarowymi wspierając procesy biznesowe operatorów sieci dystrybucyjnej.

Podstawowe funkcje platformy to przechowywanie, przetwarzanie, rozbudowane raportowanie, zarządzanie infrastrukturą pomiarową oraz udostępnianie danych pomiarowych do systemów zewnętrznych. Dodatkowo platforma odpowiada na najnowsze zmiany w prawie energetycznym pozwalając na rozliczenia odbiorców we wszystkich istniejących taryfach w tym w nowych taryfach dla prosumentów, prosumentów zbiorowych i spółdzielni energetycznych.

Możliwości te są unikatowe na rynku i wynikają z faktu, że w systemie zostały zaimplementowane mechanizmy estymacji i predykcji profili godzinowych zużycia oraz produkcji energii o wysokiej precyzji. Platforma posiada moduł obliczeniowy bazujący na metodach sztucznej inteligencji, który umożliwia opracowanie indywidualnego, matematycznego modelu zużycia energii każdego odbiorcy, a także autorski moduł pogodowy udostępniający dane niezbędne do szacowania produkcji energii.

Platforma posiada następujące funkcjonalności:
• akwizycja danych pomiarowych z liczników energii elektrycznej,
• zarządzanie urządzeniami pomiarowymi oraz obiektami biznesowymi (Punkty Pomiaru, podstacje),
• wizualizacja topologii sieci n/N,
• mechanizmy estymacji i predykcji profili godzinowych,
• precyzyjna prognoza pogody dla predykcji produkcji z farm PV i WTG,
• rozbudowana prezentacja (tabele, wykresy, mapy) i wsparcie dla zapewnienia i utrzymania wysokich wskaźników KPI akwizycji danych pomiarowych,
• walidacja błędnych danych i estymacja profili zużycia,
• rozbudowane raportowanie oraz kokpit menedżerski,
• interfejsy do systemów zewnętrznych takich jak systemy billingowe, systemy zarządzania majątkiem czy systemy zintegrowane z rynkiem bilansującym,
• rozliczanie klientów we wszystkich istniejących taryfach a także nowych taryfach prosumenckich (prosument zbiorowy, spółdzielnie energetyczne),
• modularna i skalowalna architektura,
• wsparcie dla ponad 30 typów liczników energii i wielu protokołów komunikacyjnych.
Projekt besmart.energy jest realizowany w ramach Funduszy Europejskich